COVID19 INFORMATION

Covid-19 Resources for our Hmong families

   Videos txhais ua lus Hmoob

Dr. David Thoj, Dr. Muaj Lauj, thiab Dr. Nriam Lauj tham txog txoj tib thaiv yus tus kheej thaum ib tug neeg tag txoj sia vim COVID19. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=dk5DAfYRCig&feature=emb_logo

Dr. David Thoj, Dr. Iab Kwm, thiab Dr. Maiv Xis Ketelyn Lauj tham txog tus kab mob tshiab COVID19 tias nws raug cov poj niam cev tsis tab seeb li cas. 

https://www.youtube.com/watch?v=aOHftlzvovE#action=share

Dr. David Thoj, Dr. Looj Thoj, thiab Dr. Jacques Muas tham txog tus kab mob tshiab COVID19 nyob rau California thiab North Carolina. 

Dr. David Thoj tham txog txoj kev looj ntsej muag los tiv thaiv tus kab mob tshiab COVID19.

Dr. David Thoj tham txog tias koj yuav tau ua li cas thaum koj raug tus kab mob tshiab, COVID19.

Dr. David Thoj tham txog txoj kev sib nrug thiab sib caiv los nyob ib pab ib pawg los tiv thaiv tus kab mob tshiab COVID19.

 LO-PHA SOCIETY, INC.

1506 BUERKLE ROAD, SUITE 5

VADNAIS HEIGHTS, MN 55110

 

national.lopha.society@gmail.com

TOUFONG LO

and wife, Gao Josia Vang

2015 - 2023

Print Print | Sitemap
© 2020 National Lo-Pha Society, Inc. All Rights Reserved.