Vice President Neej Vam Lauj and Wife (Wisconsin)
Vice President Neej Vam Lauj and Wife (Wisconsin)

HISTORY:

History of Lo-Pha Society, Inc.

On May 25, 1985, seventy-two Lo and Pha leaders gathered in Denver, Colorado to discuss the possibility of forming an organization to guide the Lo and Pha clans on improving their welfare in America.

 

Their Concerns Were:

True unity and understanding between the Hmong Lo and Pha from Xiengkhouang, Sam Neua, and other provinces of Laos.

True Unity and understanding between the Hmong Lo and Pha clans.

Marriage, conflict, and legal traditional issues with other Hmong groups.

To work with other Hmong as a means to earn respect for the Lo and Pha clans.

Other concerns include education, scholarship, economic issues, and general advancement in the American Society while maintaining the Hmong culture.

 

Keeb Kwm:

Hmoob tau tsiv teb tsaws chaw, thoj nam tawg rog tuaj mus nyob rau teb chaws United States xyoo 1976.  Txoj kev ua thoj nam tawg rog tau yuam Hmoob lub neej kom yoog luag txuj, kawm luag ci.  Sawv daws tuaj poob luag ntuj ib nrab tog neej, tus txawj ntse kuj muaj leej puav, feem coob yog tsis paub luag lus, tsis paub luag txuj, ces muaj teeb meem rhiav noj nrhiav haus.  Vim cov teeb meem li hais no, tsoom coj noj coj ua hauv cuab kwv tij Hmoob Lauj thiab Phab thiab pom tau tias txoj kev thooj siab koom ntsws, sib hlub thiab sib pab tseem ceeb heev li rau lawv lub neej uas yuav ntws los tom ntej.

Dua li txoj kev  zoo lawm, tsoom kwv tij Hmoob Lauj thiab Phab tau pom ntawm qhov muag txog lawv sawv daws txoj kev txom nyem, kev vam thiab kev ntshaw lub neej dhau los lawm.  Nrog ncig ntawd, lawv kuj tau los soj ntsuam txog lub neej txoj sia kev nrhiav noj nrhiav haus txuam nrog rau hauj lwm tswj teb kav chaw huv tib si, lawv pom tau lawm tias hauv lub tsev neeg Hmoob Lauj thiab Phab tseem tsis tau muaj txoj kev sib hlub, sib pab, sib saib rau lub sam xeeb, thiab thooj siab koom ntsws.  Sawv daws tseem muaj txoj kev sib cais npoj, cais pab, cais pawg los mus txog ntua rau hnub no.  Ntxiv ntawd, sawv daws pom lawm tias yog tsis nrhiav kev los sib sau sib pab, lawv tej keeb kwm, kab lis kev cai yuav ploj tag mus.  Lawv ntshaw kom lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv ua neej nyob muaj meej mom nrog rau luag ntiaj tog qaum pes, thooj siab koom ntsws, sib hlub thiab sib pab.

Yog li hais los no, xyoo 1985, lub 8 hli ntuj, tim 25-26, tsoom kwv tij Hmoob Lauj thiab Phab muaj 72 leej thiaj txoos tuaj mus sib sau rau ntawm lub zos Denver, xeev Colorado.  Lawv kev sib ntsib zaum no yog, txo vaj huam kom sawv daws sib txig, thooj siab koom ntswm los tshem kev cais pab cais pawg, kev txom nyem siab ntsws.  Lawv sawv daws tau los quaj sib qawg, sib qhia siab, thiab thooj siab koom ntsws, sib cog lus los tsim tsa kom tsoom Hmoob Lauj thiab Phab muaj lub koom haum los sawv ua nruab nrab sau lawv sawv daws los ua ib txoos.  Lawv los sib cog lug tseg tias txij hnub no mus yuav tsis pub kom muaj:

1. Cais pab cais pawg.

2. Cais dab qhuas, kev coj kev ntseeg.

3. Cais tus muaj tus pluag.

4. Cais tus ruam thiab tus ntse.

 

Lawv los cog lus ntxiv tias txij hnub no mus tsuas pub kom muaj:

1. Rub lub siab ntev kom muaj kev sib hlub, sib zam txim.

2. Ib leeg saib ib leeg rau lub sam xeeb.

3. Kev ncaj ncees.

4. Lees paub nyias lub luag hauj lwm ntawm tsev neeg.

5. Lees paub muab lub Koom Haum Lo-Pha Society, Inc. coj los ua qhov chaw ruaj siab ua nruab nrab tho txoj kev sib hlub.

 

Chucker Lo

1st President of Lo-Pha Society

Chucker Lo (Txwj Kawm), thawj tus Tuam Thawj Tswj Fwm Lo-Pha Society, tau ncig thoob plaws USA sau cuab kwv tij Hmoob Lauj thiab Phab los ua ib ke.  Kwv tij Hmoob Lauj thiab Phab nyob USA txoj kev sib hlub, sib paub thiab sib fim pib txhawv los ntawm Txwj Kawm txoj kev ua ib leej zoo thawj coj thiab nrog tag nrho nws npoj tub tswj fwm txhua txhia fab.

Founders:

The Founders of Lo-Pha Society, Inc.:

 

1.    Chucker Lo, NE

2.    Youa Vang Lo, CA

3.    Va Doua Lo, GA

4.    Chong Yia Lor, CA

5.    Toua K Lor

6.    Lue Lor, CO

7.    Song Lue Lo, CO

8.    Vang Cha Lo, WI

9.    Linh Lo, MI

10.  Ky K. Lor

11.  Ntxheb Lor

12.  Sua Lo

13.  Richard Lo, CT

14.  Lormong Lo, NE

15.  Chong Teng Lo, CA

16.  Tou Long Lo, CA

17.  Yeh Lo, CO

18.  Ong Lo, CA

19.  Chue Chao Lor, CA

20.  Blong Lor Nhia Yer, CA

21.  Chong Pheng Lo, CA

22.  Nhia Su Lor, CO

23.  Chong Ma Lo, NC

24.  Chia Lor, MN

25.  Chong Yee Lor, MN

26.  Blia Yao Lo, MN

27.  Kao Xiong Lo, MN

28.  Xia Lor, MN

29.  Chou Lor, CO

30.  Thong Lor, CO

31.  Cha Lor, CO

32.  Xing Kiatoukaixi Lo, CO

33.  Her Lo, CO

34.  Vang Chong Lao, MN

35.  Chue Lor, CO

36.  Youa Kao Lor, CA

37.  Boua Lue Lor

38.  Chia Chue Lor

39.  Chuck Lor, CO

40.  Yer Lor, CO

41.  Soua Chue Lor, CA

42.  Xiong Lor

43.  Youa Pao Lo, CO

44.  Chong Lor, CO

45.  Vue Lor, CO

46.  Neng Lor, CO

47.  Koua Lor, CO

48.  Choua Lor, CO

49.  Neng Lor, CO

50.  Vang Lor, CO

51.  Shua Lo, CO

52.  Phia Lor, CO

53.  Vue Lo, CO

54.  Seng Lor, CO

55.  Seng Lo, NE

56.  Ge Pao Lor, CO

57.  Xia Ge Lor, CO

58.  Khoua Lo, CO

59.  Blia Ya Lor, CO

60.  Teng Lor, CO

61.  Chue Lor, CO

62.  Chao, Paxue Lor, CA

63.  Cha Lo, NE

64.  Fong Lor, CO

65.  Dang Neng Lo, CO

66.  Phia Lor, CO

67.  Lue Lor, CO

68.  Yong Vue or Chia Lo, CO

69.  Chao Lor, CO

70.  Chong Ying Lo, CO

71.  Long Lor, CO

72.  Youa Chao Lo, CA

NATIONAL LO-PHA SOCIETY, INC.

1506 BUERKLE ROAD, SUITE 5

VADNAIS HEIGHTS, MN 55110

TOUFONG LO

and wife, Gao Josia Vang

2015 - 2023

Print Print | Sitemap
© 2020 National Lo-Pha Society, Inc. All Rights Reserved.