Thirty-fourth (34th) National Annual Conference 2019

_________________________________________________

 

Dear Lo-Pha families:

 

On behalf of the National Board of Directors, Advisors and Leaders Council, we want to invite each and every one of our families to attend our Lo-Pha Annual Conference this year in Denver, Colorado.  This year marks our 102nd Lo-Pha families origins from Laos to the United States.  We will have great speakers, seminars, reunion, recognition awards and much more to address to our families to the next level of unity.  Please reserve your time and airfares as time is sensitive. 

 

We look forward to receiving all of you at our conference!

 

Should you have any questions, please do not hesitate to contact our Colorado Lo-Pha State Representative/Conference Co-Chair, Nyiaj Neeb Lor @ (720) 620-8593 or National Vice President II/ Conference Chair, Niam Tswv Feej Lauj @ (828) 434-0778. 

 

Conference dates and location:  

1) Conference Meeting (Location): 

Saturday,  May 25, 2019 @ 8:00 a.m.-5:00 p.m.

Fellowship Covenant Church

5615 W 64th  Avenue

Arvada, CO 80003

 

2) Lo-Pha Fundraising Party @ Banquet Hall: 

Saturday/Evening,  May 25, 2019 @ 6:00 p.m.-12 midnight

 The MAC - Banquet Hall

3295 W. 72nd  Avenue

Westminster, CO 80030

(303) 426-4310

       

 

Very Respectfully,

 

Toufong Lo,

National President Ntawv Caw_Invitation from President Nhia[...]
Adobe Acrobat document [127.0 KB]

Hawm txog peb tsev kwv tij Lo-pha nyob deb, nyob ze thiab lwm lub teb chaws:


Ntawm no, kuv yog Nyiaj Neeb Lauj, nrog rau tsev kwv tij Lo-Pha txhua tus nyob rau hauv xeev Colorado. Kuv muaj lus zoo siab thov caw Tuam Thawj Tswj Tub Foom Lauj thiab tag nrho cov National Lo-pha Society txhua tus tub tuav dej num nrog rau cov thawj coj ntawm txhua lub xeev nyob thoob plaws teb chaws U.S.A, thiab peb tsev neeg Lo-Pha txhua tus tuaj koom peb Lo-Pha lub rooj sib tham yuav los no. Lub Annual Conference yuav los no yog peb Lo-Pha lub 34 th Annual conference. Peb kev sib tham zaum no yuav muaj nyob rau lub 5/25-26/19 nyob rau hauv xeeb Colorado.


Peb tsev kwv tij Lo-Pha nyob xeev Colorado, yuav npaj kev tos txais ib tsoom kwv tij rau lub rooj sib tham muaj xws li nram qab no:


1). Hnub FRIDAY, 5/24/19, thaum 7:0/0 p.m. -- peb /Colorado yuav muaj ib pluag hmo noj tos txais ib tsoom kwv tij nyob deb thiab ze tuaj, nyob rau ntawm kuv tsev. Chaw nyob yog: 10029 Carson Way, Commerce City, CO 80022. Xov tooj yog: (720) 620-8593.


2). Hnub SATURDAY, 5/25/2019 (Day Time) -- Peb tua ib tug nyuj los noj ib pluag su, thaum12:00 p.m. nyob rau lub tsev, peb sib tham. Chaw nyob yog: Fellowship Covenant Church 5615 W. 64 th AVE., Arvada, CO 80003.


3). Hnub SATURDAY, 5/25/2019 (Evening) -- “Lo-Pha Lub Banquet/Party. ” Tom qab thaum 6:00 p.m.-12 midnight. Peb yuav muaj ib pluag hmo noj nyob qhov chaw peb ua lub Banquet MAC- Banquet Hall --- 3295 West 72 nd Ave., Westminster, CO 80030.


4). Hnub SUNDAY, 5/26/19 -- 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Peb xauj tau 3 lub van, thauj tau li 12 or 15 leeg. Hnub no, Peb yuav coj peb cov kwv tij sawv daws mus ua si, thaij duab, saib toj roob hauv pes, thiab qhov chaw zoo thaij duab. Lub chaw peb yuav mus ncig ua si  yog: “ The Garden of
the Gods.” Nyob rau hauv Colorado Spring.


5). Hnub SUNDAY, 5/26/19 -- Thaum 6:00 p.m. cov kwv tij sawv daws yuav tau los koom noj ib pluag hmo ua ke. Pluas mov no yuav ua nyob rau ntawv Yawg Xai Yoj Lauj, lub tsev. Chaw nyob yog: 3136 Hawthorne Lane, Dacono, CO 80514. Tus xov tooj yog: (303) 746-8262.

 

NOTE: Corrections were made on the dates.


Peb tsev kwv tij Lo-Pha nyob xeev Colorado, ua ib pluag mov khi tes, ua kev zoo siab rau peb tus kwv tij los yog peb Yawg Kana Npliaj Toog Lauj. Tuaj teb chaws thaib tuaj. Peb Yawg Kana yog peb tsev kwv tij ib tug laus neeg, thiab tau ua nom, ua tswv, nyob rau teb chaws thaib. Yog li no,
kuv nrog rau tsev kwv tij nyob xeev Colorado, vam thiab cia siab tias yuav ntsib peb tsoom kwv tij, tuaj deb, tuaj ze tuaj koom peb lub rooj sib tham zaum no.

 

Yog nej muaj lus nug txog lub Annual Conference no, thov hu tuaj rau:
Nyiaj Neeb Lauj, Conference Co-Chair/State Rep. of CO: (720) 620-8593
Niam Tswv Feej Lauj, Conference Chair/ National LPS, VPII: (828) 434- 0778.

 

Ua Tsaug Ntau,


Nyiaj Neeb Lauj
Tuam Thawj Tswj/ Xeev Colorado

May 25-26th, 2019 - 34th Lo-Pha Annual Conference

Westminster, Colorado

May 26-27th, 2018 - 33rd Lo-Pha Annual Conference

Maplewood, Minesota

2017 Annual Confernce In Chico, California

National Lo-Pha Society 30 Years  Anniversary Conference In Michigan 2015

National Lo-Pha Society 30 Years Anniversary Conference in Michigan 2015
National Lo-Pha Society 30 Years Anniversary Conference in Michigan 2015
National Lo-Pha Society 30 Years Anniversary Conference in Michigan 2015
National Lo-Pha Society 30 Years Anniversary Conference in Michigan 2015
National Lo-Pha Society 30 Years Anniversary Conference in Michigan 2015
National Lo-Pha Society 30 Years Anniversary Conference in Michigan 2015
Lunch with Hmong China Leaders at Zos Paj Tawg Teb on 2/15-25/2015
Lunch with Hmong China Leaders at Zos Paj Tawg Teb on 2/15-25/2015
Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015 Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015
Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015 Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015
Lunch with Hmong China-Hmong Thailand Leaders at Zos Paj Tawg Teb on 2/15-25/2015
Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015 Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015
Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015 Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015
Senator Los Vws Lis Welcome Dinner in China on 2/15-25/2015
New Year Celebration at Zos Qhov Dej Nrov, China on 2/15-25/2015
New Year Celebration at Zos Qhov Dej Nrov, China on 2/15-25/2015
New Year Celebration at Zos Qhov Dej Nrov, China on 2/15-25/2015
House Wife Hmong USA Visit Zos Roob Huj Yeej, China on 2/15-25/2015
New Year Celebration at Zos Qhov Dej Nrov, China on 2/15-25/2015
Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015
Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015
Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015
Visit Lo-Pha Family in China on 2/15-25/2015
Downtown Zos Paj Tawg Teb, China on 2/15-25/2015
Walk-In Home at Zos Roob Huj Yeej, China on 2/15-25/2015

Address: 

LO-PHA SOCIETY, INC.

1506 BUERKLE ROAD

SUITE 5

VADNAIS HEIGHTS, MN 55110

 

national.lopha.society@gmail.com

TOUFONG LO

 

CURRENT ADMINISTRATION

2015 - 2019

Visitor Counter

Print Print | Sitemap
© 2018 National Lo-Pha Society, Inc. All Rights Reserved.